Dr Marcin Zarzecki, prodziekan WNHiS, powołany do Rady Zatrudnienia Socjalnego MRPiPS

Dr Marcin Zarzecki, prodziekan WNHiS, został powołany przez Panią Elżbietę Rafalską, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, do Rady Zatrudnienia Socjalnego MRPiPS. Rada funkcjonuje na mocy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego (Dz.U. 16.733).

Do zadań Rady należy opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie zatrudnienia socjalnego, przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów zatrudnienia socjalnego, przedstawianie ministrowi określonych informacji o swojej działalności, przyjmowanie i opiniowanie wniosków o nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia w zakresie zatrudnienia socjalnego. 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach